نام اثر : نوع نشان :
نام جنس : نوع جنس :
نام گروه : نام رشته :
نام زير مجموعه :
 
نام اثرنوع نشاننام جنسنوع جنسنام گروهنام رشتهنام زير مجموعه رشتهجزئيات
البسه محلينشان ملياليافالياف گياهي(كتان، كنف، پنبه و ...)پوشاك سنتيلباسهاي محلي-مشاهده
حوله دست و صورت- استخرينشان ملياليافالياف گياهي(كتان، كنف، پنبه و ...)نساجي سنتيبافته هاي سنتيحوله بافيمشاهده
جلد آلبوم خاتمهر دو نشانچوبساير با ذكر نامصنايع دستي چوبي وحصيريخاتم سازي-مشاهده
ساز تارهر دو نشانچوبگردوصنايع دستي چوبي وحصيريساخت سازهاي سنتي-مشاهده
خراطيهر دو نشانچوبساير با ذكر نامصنايع دستي چوبي وحصيريخراطي-مشاهده
گلدان منبت شيشهنشان يونسكوشيشهكريستالصنايع دستي سنگيمُرَصَع كاري-مشاهده
گردنبند فروهرنشان يونسكواستخوانگاوصنايع دستي سنگيمُرَصَع كاري-مشاهده
گردنبند خورشيد خانمنشان ملياستخوانگاوصنايع دستي سنگيمُرَصَع كاري-مشاهده
جعبه نوشت افزارنشان يونسكوچوبگردوصنايع دستي چوبي وحصيرينازك كاري-مشاهده
كاسه منقوش با نقوش پيش از تاريخ ايرانيهر دو نشانچوببلوطصنايع دستي چوبي وحصيريخراطي-مشاهده
كاسه لايه چينينشان يونسكوچوببلوطصنايع دستي چوبي وحصيرينازك كاريلايه چيني چوبمشاهده
افشره خورينشان مليچوبگلابيصنايع دستي چوبي وحصيريمعرق چوب-مشاهده
آجيل خورينشان مليچوببلوطصنايع دستي چوبي وحصيرينازك كاريلايه چيني چوبمشاهده
شانهنشان مليچوبگردوصنايع دستي چوبي وحصيريمنبت چوب-مشاهده
نيم ست زره بافينشان مليفلزاستيلصنايع دستي فلزيچَلنگري (آهنگري سنتي)زِره بافيمشاهده
نقشي بر گلداننشان مليچوببلوطصنايع دستي چوبي وحصيريمعرق چوب-مشاهده
سر در چرميننشان مليچرمگاوصنايع دستي چرميسَراجي سنتي (مصنوعات چرمي)-مشاهده
كوزه دو جداره چند منظورهنشان مليگلخاك رسسفال، سراميك و كاشي سنتيسفالگري دستي-مشاهده
انگشتر سرو زرتشتنشان مليفلزنقرهصنايع دستي فلزيزيورآلات سنتي-مشاهده
گردنبند فروهرنشان ملياستخوانگاوصنايع دستي سنگيحَكاكي روي سنگ-مشاهده
12345678910...آخرین